Tin tức

Nghị Quyết Hội đồng Quản trị công ty ngày 06-11-2014
08/11/2014
Hội đồng Quản trị Công ty họp và ra nghị quyết ngày 06/11/2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY 6 THÁNG 2014 ĐÃ SOÁT XÉT CTY MẸ(30/8/2014 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY 6 THÁNG 2014 ĐÃ SOÁT XÉT CTY MẸ
Hội đồng Quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty
Hội đồng Quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội bất thường năm 2014
Ngày 12 tháng 08 năm 2014 công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist có thông báo cho trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đề nghị chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông bất thường trong năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26 tháng 08 năm 2014.
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2014
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2014